Kapcsolat   + 36 20 / 9359 555    info@megakran.hu
langmahr-flag-eng    langmahr-flag-ger 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Bérbeadó és a Bérlő közötti gépbérlet (a továbbiakban: bérlet) jellegű szerződéses kapcsolat általános jogi és üzleti feltételeit. Az ÁSZF a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött egyedi bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bérbeadó és a Bérlő közötti jogviszonyra elsősorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben valamely, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdés tekintetében a Szerződés eltérően rendelkezik, ebben a kérdésben a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

 

1. Általános kikötések

1.1.    A gépek és berendezések bérbe adására kötött egyedi Bérleti Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes.

1.2.    A szerződés tárgya olyan gépek, berendezések, amelyek vagy a Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy harmadik személy tulajdonát képezik és a Bérbeadó által jogszerűen bérbe adhatók.

1.3.    Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő adatait ellenőrizze, a bemutatott dokumentumokról és a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot készítsen. A Bérbeadó ezeket az adatokat csak a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, illetve a Bérlővel történő kapcsolattartás érdekében használhatja fel, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A szerződésben rögzített adatainak változásáról a Bérlő 5 napon belül írásban köteles értesíteni Bérbeadót. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő viseli a felelősséget.

1.4.    Bérlő hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és ezért behajtás érdekében Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy jogosult a bérlő adatainak továbbítására a követeléskezelő részére (természetes személynél: név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, jogi személynél: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail elérhetőség). A követeléskezelő cég a bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezésig (peres, peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli.

1.5.    Szolgáltatásaink közvetített szolgáltatást is tartalmazhatnak.

 

2.    A gépek, berendezések bérletének létrejötte

2.1.    A bérlet a bérleti szerződés aláírásával jön létre, mellyel Bérlő elismeri, hogy előzetesen megismerte és elfogadta Bérbeadó honlapján közzétett és a bérleti szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.

2.2.    A bérleti szerződést határozott vagy határozatlan időre lehet kötni. Amennyiben a határozott időre kötött bérleti szerződésben megállapított időpontban a Bérlő a szerződés tárgyát képező gépet nem szolgáltatja vissza a szerződésben foglaltak szerint a Bérbeadó részére, a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át a gép szerződésszerű visszaszolgáltatásának időpontjáig, amelyet a visszavételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

2.3.    A bérleti idő a felszerelésnek vagy gépnek a bérlő által megadott címre történő szállítás, bérlő által történő szállítás esetén a bérlő részére történő átadás (kiszállítás) napján, órájában kezdődik, és a bérleti szerződésben megadott idő leteltével végződik. A bérlet időtartamára vonatkozó megegyezés hiányában a bérleti viszony annak a napnak, órának a leteltével végződik, amelyben a Bérbeadó közvetlenül birtokba veszi a felszerelést vagy gépet (visszaszállítás). A kiszállítást követően, ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a munkanapokon kívül – a munkavégzéstől függetlenül – díjköteles a hétvége és a munkaszüneti nap is. Díjkötelesek azok a napok is, amelyeken a Bérbeadó a Bérlő hibájából vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból nem tudja a felszerelést, gépet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban birtokba venni.

2.4.    A gép (berendezés) átadás-átvételéről és visszavételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely egyben teljesítésigazolásnak is minősül. Az átadás-átvételi és a visszavételi jegyzőkönyv lehet papír vagy elektronikus alapú. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy a bérlő ismeri a bérbe vett gép és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit, a gép műszaki állapotát, az hibamentesen működik, és megtisztított állapotban van. Bérbeadó ismertette a Bérlővel a bérelt gép (berendezés) használatával kapcsolatos előírásokat, tájékoztatta a gép használatával kapcsolatos műszaki és munkavédelmi előírásokról, a szükséges dokumentációkat átadta. Bérlő a gép használatával kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismeri. A visszavételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a visszavétel időpontját, a gép műszaki állapotát, tartozékait, az esetleges hiba-, vagy hiányjegyzéket.

 

3.    Bérbeadó jogai és kötelezettségei

3.1.    A Bérleti Szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult a gépet bármikor megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni a gépet használó személyzet szakképesítéséről, valamint arról, hogy a Bérlő személyzete ismeri és betartja a gép használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat.

3.2.    A Bérbeadó díjmentesen elvégzi a gépek garanciális és kötelező átvizsgálását és szervízelését.

3.3.    A Bérbeadó - külön megállapodás esetén - térítés ellenében elvégzi a gép napi karbantartását, biztosítja az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket (üzemanyag, kenőanyag, tömítés stb.).

3.4.    A gép meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. Bérbeadó a javítás idejére cseregépet nem köteles biztosítani.

3.5.    A Bérbeadó köteles a hibákat elhárítani és a javítást elvégezni. Bérbeadó nem felel a meghibásodott gép állása miatt keletkezett károkért.

3.6.    A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles a szerződés tárgyát képező gépet a szerződésben foglaltak szerint haladéktalanul visszaszolgáltatni a Bérbeadó részére. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének a Bérbeadó felszólítása ellenére nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a gépet a Bérlő telephelyéről elszállítani. A Bérlő erre az esetre kifejezetten lemond a birtokvédelmi jogáról és kijelenti, hogy a Bérbeadóval, vagy a Bérbeadó által megbízott személlyel szemben birtokvédelmi igényt nem érvényesít.

3.7.    A Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat évente egy alkalommal felülvizsgálni és módosítani. Amennyiben a Bérlő a módosított bérleti díjat nem fogadja el, jogosult a bérleti szerződést harminc (30) napos határidővel felmondani. A felmondási idő alatt a bérleti díj módosítás előtti összege alkalmazandó.

3.8.    Gépkezelővel történő bérbeadás esetén a Bérbeadó felelős a gép biztonságos és szakszerű üzemeltetéséért, valamint az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok betartásáért. Ezt meghaladóan a Bérbeadó nem vállal felelősséget az elvégzett munkálatok célszerűségéért, illetve eredményéért. A Bérlő köteles gondoskodni a biztonságos munkavégzés feltételeiről, valamint a munkavédelemre vonatkozó szabályok betartásáról. A Bérlő köteles megfelelően tájékoztatni a gépkezelőt az adott munkaterületre vonatkozó körülményekről. A gépkezelő kizárólag a Bérlő által előzetesen írásban kijelölt személytől fogadhat el a munkavégzésre vonatkozó utasítást. A gépkezelő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály, vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Bérlő köteles a gépkezelő részére biztosítani - a munkahely és a munka jellegének megfelelően - az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.

 

4.    Bérlő jogai és kötelezettségei

4.1.    A Bérlő köteles a gépet (berendezést) a használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni, emelőgép naplót vezetni. Köteles a gépet munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A gépet harmadik személynek használatra át nem adhatja. Eltérő megállapodás hiányában Magyarország területéről ki nem viheti. A bérelt gép felhasználási módjának, vagy felhasználási helyének megváltoztatása csak a bérleti szerződés módosítása esetén lehetséges.

4.2.    Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérlő köteles gondoskodni a gép (berendezés) telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről.

4.3.    A Bérlő köteles az üzemeltetői feladatok ellátására, továbbá annak biztosítására, hogy a gépet csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező személyzet használhatja. A Bérlő köteles a munkavédelmi előírásokra a kezelő személyzetet kioktatni, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.

4.4.    A Bérlő köteles a karbantartási utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartást szakszerűen elvégezni és ezt az előírások szerint dokumentálni. A Bérlő köteles a felszerelést, gépet gondosan kezelni, ápolni (elektromos gépek esetében külön hangsúlyt fektetve az akkumulátorok karbantartására), tisztán tartani, különösen pedig megóvni azt a túlterheléstől. Ezen feladatok teljesítése során be kell tartani a Bérbeadó (ill. a gyártó) használati és karbantartási utasításait. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó javítási és tisztítási költségeket a Bérlő köteles Bérbeadó számára megtéríteni.

4.5.    Bérlő köteles a felszerelést, gépet a megjelölt helyen és időpontban a szerződésszerű használattal együtt járó amortizációt figyelembe véve az átadással (kiszállítással) megegyező állapotban visszaadni.

4.6.    A Bérlő a felszerelés, gép és tartozékainak használatára, kezelésére és megóvására vonatkozó kötelezettségeinek megszegéséből, illetve a felszerelés, gép rendeltetésellenes használatából származó minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárért és költségért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

4.7.    A Bérbeadó a bérlemény kezelésével, rendeltetésszerű használatával és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek megszegéséből származó károkról kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet postai vagy elektronikus úton eljuttat a Bérlőnek. Amennyiben a Bérlő a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozással kapcsolatban 5 munkanapon belül írásban nem tesz észrevételt, úgy az abban foglalt károkozás ténye és az okozott kár mértéke a Bérlő részéről elismertnek tekintendő. Ebben az esetben a Bérlő köteles az okozott kárt a Bérbeadó írásbeli felszólítására tizenöt (15) napon belül megtéríteni.

4.8.    A Bérlő köteles a felszerelést, gépet az átadáskori (kiszállításkori) tisztasági állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a Bérbeadónak a felszerelés, gép tisztításából eredő költségét a Bérlő köteles megtéríteni.

4.9.    Amennyiben a bérbe adott gép meghibásodása a Bérlőnek, vagy munkavállalójának felróható okból, szakszerűtlen üzemeltetésből, túlterhelésből, vagy a kötelező karbantartás, műszaki felülvizsgálat elmulasztásából következik be, akkor az okozott kár megtérítésén túl a Bérlő köteles a meghibásodás teljes időtartamára a bérleti díjat megfizetni.

4.10.     A Bérlő a bérlet tárgyát képező gépet nem adhatja albérletbe, ill. harmadik fél használatába.

4.11.     A rendszeres karbantartás és üzemeltetés költségei - eltérő megállapodás hiányában - a Bérlőt terhelik.

4.12.     A Bérlő az elektromos eszközöket kizárólag áramvédő kapcsolóval ellátott hálózatról üzemeltetheti. Amennyiben a bérbe adott eszköz áramvédő kapcsolóval (ÁVK) ellátott, úgy annak a jogszabályok szerinti ellenőrzése a Bérlő feladata.

4.13.     A Bérlő köteles a felszerelést, gépet az előírt minőségű és az átadáskor (kiszállításkor) rögzített mennyiségű üzemanyaggal feltölteni. Amennyiben ezen kötelezettségét elmulasztja, a hiányzó üzemanyag értékét a Bérlőnek meg kell térítenie.

4.14.     Bérlő viseli a Berendezés szállítási költségeit Bérbeadó telephelyéről a felhasználás helyére, valamint a bérleti idő lejárta után a berendezés visszaszállításának költségeit, beleértve a rakodás és csomagolás költségeit is.

4.15.     A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Bérlő a gépen további jelzést, vagy reklámcélú megjelölést nem helyezhet el.

4.16.     Amennyiben a szállítást nem a Bérbeadó végzi, az a Bérlő felelősségére és veszélyére történik. A Bérlő általi szállítás esetén a felszerelés, gép átadására a bérleti szerződésben megjelölt időben és helyen kerül sor. A bérleti idő lejártát követően a Bérlő köteles haladéktalanul visszaszállítani a felszerelést, gépet a Bérbeadó által megjelölt átadási helyre. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a felszerelés, gép a visszaadáskor olyan állapotban legyen, amely megfelel az átvételi állapotnak a szerződésszerű használatot figyelembe véve. Amennyiben a felszerelés, gép visszaadását követően a Bérbeadó által elvégzett átvizsgálás eredményeként karbantartási, javítási munka elvégzése szükséges, ennek költségét a Bérlő köteles megtéríteni. Ezt meghaladóan a Bérlő köteles a karbantartás, javítás időtartamára számított bérleti díjat megfizetni.

4.17.     A Bérlő minden esetben köteles biztosítani a géphez történő hozzáférést a Bérbeadó számára. Ha Bérbeadó szállítja vissza a gépet, akkor a Bérlő a Bérbeadó által megadott időpontban köteles biztosítani a gép visszaszolgáltatásának személyi és tárgyi feltételeit. Ennek elmulasztása esetén a 2.2. pontban foglaltak az irányadóak.

4.18.     Bérlő képviselője köteles jelen lenni a gép visszaadásánál. Amennyiben a Bérlő képviselője nincs jelen és ezért a visszavételi jegyzőkönyvet nem írja alá, a Bérlő utólag nem jogosult vitatni a visszavételkor fényképekkel és szövegesen dokumentált tisztasági és műszaki állapotot.

 

5.    Bérleti díj, fizetési feltételek

5.1.    A Bérlő a bérelt gép (berendezés) használatáért a Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti.

5.2.    Bérbeadó az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Bérlőrészére. Amennyiben Bérbeadó a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Amennyiben a Bérlő könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem veszi át, az a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem jelen szerződésben írt jogkövetkezményei minden további feltétel és értesítés nélkül beállnak.

5.3.    Fizetési késedelem esetén a Bérlő a mindenkori PTK. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. A Bérbeadó jogosult továbbá felszámítani 40 EUR összegnek megfelelő, az MNB - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott behajtási költségátalányt.

5.4.    A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet harmadik személynek felróható okból nem tudja használni.

5.5.    A Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott óvadékot köteles fizetni a Bérbeadónak. Az óvadékot Bérbeadó jogosult felhasználni, amennyiben a Bérlő bérleti díj és a járulékos költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a gép károsodik, elvész vagy megsemmisül.

5.6.    A bérleti díj fizetése 15 napnál rövidebb bérleti időszak esetén előre vagy annak végén, ennél hosszabb bérleti időszak esetén 15 naponként, minden hónap elején és közepén, illetve a szerződés lezárásakor azonnal történik készpénzben, számla alapján. Felek együttműködésüket keretszerződéssel szabályozhatják, ebben állapodhatnak meg átutalásos fizetésről.

5.7.    Fizetési késedelem esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni. Ha a Bérlőbármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik.

5.8.    Bérlőkizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani.

5.9.    Bérbeadó belső kockázatkezelési rendszerének előírásai alapján jogosult külső erre a célra szakosodott cégtől, Bérlőről kockázatelemzést, hitellimit megállapítást bekérni.

5.10.     Amennyiben korábbi szerződéses jogviszony fennállása alatt történt késedelmes fizetés, vagy a hitellimit vizsgálat eredménye ezt szükségessé teszi Bérbeadó jogosult a teljesítést előleg megfizetéséhez, vagy pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötni.

5.11.     Bérbeadó Bérlő részére hitelkeretet biztosíthat, az abban megjelölt feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt szolgáltatások bruttó értéke. Ha a Bérlőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig a Bérbeadó szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérlő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Bérbeadó jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga a Bérbeadót illeti meg.

5.12.     Bérlőkötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Bérbeadót. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondással felmondani. Az ebből származó kárt Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.

5.13.     Bérlőkifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – számla –és követeléskezeléshez szükséges – természetes személy Bérlő esetén személyes adatait (név, elérhetőség), jogi személy Bérlő esetén a képviseletre jogosult személy nevét, elérhetőségét a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a Direktinfo Kft. (8887 Bázakerettye, Fő u.72.) részére továbbítsa.

5.14.     Amennyiben a megrendelt szolgáltatás mértéke vagy a Bérlő fizetési képessége indokolja, a Bérbeadó jogosult a megrendelt szolgáltatások ellenértékének részét vagy egészét előleg jogcímén a Bérlőnek kiszámlázni. Ebben az esetben a teljesítés legkorábban azon a napon kezdődhet, amikor a Bérlő az előleg összegét hiánytalanul, igazolható módon megfizette az Bérbeadó részére.

5.15.     Bérbeadó a számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül, írásban a számla lejáratát megelőzően fogad el. Amennyiben ezen határidőn belül reklamáció nem érkezik, úgy Bérbeadó a számlában foglalt összeget a Bérlő által elismert követelésként tartja nyilván. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó követelését a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül írásban nem vitatja, úgy a követelést elismertnek tekinti.

5.16.     Bérlő a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a számla kiállításától kezdődően Bérbeadó jogosult a számlákból származó követeléseket harmadik személyre engedményezni vagy követelés behajtással foglalkozó cégre átruházni, amely esetben a tartozás behajtásának költségei teljes egészében a Bérlőt terhelik.

5.17.     Bérbeadó jogosult a követelés behajtása érdekében minden jogi eszközt igénybe venni, így különösen fizetési meghagyás kibocsátását, illetve - jogerős közjegyzői, vagy bírósági határozat alapján - végrehajtási eljárást kezdeményezni.

 

6.    Felelősség

6.1.    A Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes, tiszta állapotban történő visszaadásáig.

6.2.    A gép helyrehozhatatlan károsodása, megsemmisülése, jogtalan eltulajdonítása esetén - mely tényről haladéktalanul értesíti Bérbeadót - a Bérlő köteles megfizetni a gép Bérleti Szerződésben meghatározott értékét.

6.3.    A Bérlő nem felel a gép rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért.

6.4.    A Bérbeadó a saját gépjárművével végzett szállítás idejére vagyonbiztosítással rendelkezik a gépre. A biztosítás a Bérlőnek történő átadás időpontjáig bekövetkező káreseményekre nyújt fedezetet.

6.5.    A gép használata során harmadik személynek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.

6.6.    A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik személynél merül fel a gép és berendezés hibája vagy olyan egyéb ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó szerződésszegése esetén kártérítési felelőssége 15 (tizenöt) napi bérleti díjra korlátozódik. A Bérbeadó a közvetett károkért (pl. elmaradt vagyoni előny) nem tartozik felelősséggel.

 

7.    A Bérleti Szerződés megszűnése

7.1.    A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem alakul át határozatlan idejűvé.

7.2.    A határozatlan idejű szerződés, írásban közölt felmondással, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel és/vagy az eszköz a Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásával szűnik meg.

7.3.    A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elszállíthatja a bérlet tárgyát képező gépet, ha a Bérlő a Bérleti Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettségét a) szándékosan, b) jelentős mértékben, c) írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, vagy d) elismert fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, 8 naptári napos póthatáridőn belül sem tesz eleget, valamint ha a Bérlővel szemben csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben Bérlő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását, köteles biztosítani Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol a berendezés található. A Bérlő erre az esetre kifejezetten lemond a birtokvédelmi jogáról és kijelenti, hogy a Bérbeadóval, vagy a Bérbeadó által megbízott személlyel szemben birtokvédelmi igényt nem érvényesít.

 

8.    Egyéb rendelkezések

8.1.     Bérlő és Bérbeadó közötti kommunikáció hivatalos nyelve a magyar (szóban és írásban). Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett felmondások, felszólítások és észrevételek joghatályosan csak írásban alkalmazhatók. Felek kifejezetten elfogadottnak tekintik az elektronikus úton e-mail formájában történő kommunikációt.

8.2.     A Szerződés bármilyen módosítása és kiegészítése írásos formában a Szerződő felek egyetértésével lehetséges oly módon, hogy a Szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

8.3.     A Szerződés teljes körű vagy részleges engedményezése vagy átruházása csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A Szerződés hatálya a Felek jogutódaira is kiterjed.

8.4.     A Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rész nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezés helyébe lépő érvényes rendelkezés elfogadása érdekében.

8.5.     A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Az eljárás nyelve a magyar. Bérbeadó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az aktuális Általános Szerződési Feltételek a Bérbeadó honlapján megtekinthetők. Bérbeadó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

8.6.    Amennyiben Bérbeadó külön értesítést küld a Bérlőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi szerződésben megadott E-mail címre küld meg, az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Bérlő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

8.7.    A jelen ÁSZF-ben, vagy a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései, elsősorban a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály – az irányadóak. Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Bérbeadó írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

 

 

 

Mór, 2017.11.01.

 

Megakrán Nyrt.

 

 

NYOMTATHATÓ VERZIÓ LETÖLTÉSE

 

 

 

 

 

 

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.